Komeedi Lasteaed asub Tallinna Kesklinnas Uue Maailma linnaosas Komeedi tänaval.

Meie eripära loovad põhiväärtused, traditsioonid ja looduskasvatuse ning pärimuskultuuri esmatähtis koht õppekasvatustöös.

Meie missioon

Toetada lapse arenguvõimalusi läbi positiivse ellusuhtumise ja rikastada tema tundemaailma looduskasvatuse ning esivanemate pärandi tutvustamise kaudu.

Meie visioon

Olla omanäoline, laste igakülgset arengut suunav,personali tööd väärtustav,perete toetav lasteaed .

Komeedi Lasteaia põhiväärtused

Dokument on koostatud 28.novembril 2012

Isikupärasus

Meie lasteaia töötajatest lähtuvalt

 • iga inimese ainulaadsus koos tema isikuomaduste, teadmiste, käitumisharjumuste ja miks mitte ka temale omase riietumisstiiliga.

Peredega koostöö kontekstis

 • erinevate kasvatus- ja peremudelite aktsepteerimine ja tolerants lähtudes üldistest eetikanormidest

Organisatsiooni põhiväärtusena

 • lapsel on võimalus avastada maailma ja omandada teadmisi omal viisil, samas tehes seda koos teistega.
 • õpetajal on teadmiste ja käitumisharjumuste edasi andmisel võimalus kasutada erinevaid meetodeid ja võtteid . Leida nii öelda oma tee lasteni.
 • väike ja kodune maja
 • huvitavate taimedega õueala
 • elurõõmus ja ühtehoidev personal
 • väljakujunenud traditsioonidele toetuv ainuomane rahvuslikkust ja loodust väärtustav keskkond

Õpivalmidus

Meie lasteaia inimestest lähtuvalt

 • valmisolek täiskasvanuna omandada erialaseid teadmisi, eluhoiakuid ja käitumisharjumusi, mis toetaksid lasteaia kui organisatsiooni arengut.
 • huvi püsimine ja innustunud hoiak elu mitmekülgsuse vastu vanusest hoolimata

Organisatsiooni põhiväärtusena

 • lapse õppimine ja arenemine, mille eesmärkideks on positiivse minapildi kujunemine ning kooliks ettevalmistamine
 • muutused ja uuendused kui väljakutse erinevatele huvigruppidele

Avatus

Meie lasteaia inimestest lähtuvalt

 • õpetaja ja õpetajat abistavate lasteaiatöötajate avameelus ning siirus suhtlemisel üksteisega, laste ja vanematega, teiste koostööpartneritega.

Organisatsiooni põhiväärtusena

 • olla avatud uutele õppemetoodikatele (nt Montessori)
 • oskus orienteeruda ka takistuste puhul arengule
 • julgus oma arvamust avaldada
 • positiivne valmisolek teineteisele nõu andmisel ,kogemuste jagamisel
 • vanemate kaasamine õppe-kasvatustöö protsessi
 • töötaja, laps ja vanem on lasteaeda alati oodatud

Hubasus

Organisatsiooni põhiväärtusena

 • ajaga kujunev väärtus ,kus määravaks on inimeste vahelised suhted, lihtsad, meie majale omased ruumikujunduslikud element, töötajatele antud vabadus sisulise töö osas ise otsuseid teha
 • kodutunde loomine töökeskkonnas kõigi töötajate osalusel
 • mõnus atmosfäär

Majas töötab 0,5 kohaga logopeed.