Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2021 nr HA-4/41″Tallinna munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määra kinnitamine§ 2 ja § 21 ning Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel on alates 1. jaanuarist 2022 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suurused alljärgnevalt: Vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus.

Vastavalt hoolekogu otsusele 18.08.2022 nr 4 on alates 1.09.2022 toidupäeva maksumuseks 2,15 eurot. Võttes aluseks  7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel katab Tallinna Linn 2 eurot toidurahast.